Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2013

Tavoitteena vakaa maltillinen kasvu

Kuluttajien ostovoiman heikkenemisestä johtuen Veikkaus tavoittelee maltillista kasvua vuonna 2014. Suomalaisen rahapelimarkkinan odotetaan kokonaisuudessa kasvavan hieman edellisvuotta nopeammin yleisen talouskehityksen epävarmuudesta huolimatta.

Kasvua ja vakaata tuloutusta edunsaajille tavoitellaan erityisesti uusilla pelilanseerauksilla ja jatkuvalla tuotehuollolla. Määrätietoisen kehitystyön päämääränä on ketteryyden lisääminen. Yhtiö on sitoutunut toiminnan jatkuvaan kehittämiseen ja kustannustehokkuuteen. Vastuullisen pelaamisen avaintavoitteena on lisätä tunnistautuneena pelaamista, joka edistää asiakkaiden kuluttajansuojaa.

Kuluttajakysynnän odotetaan jatkavan nopeaa siirtymistä internet- ja mobiiliympäristöön. Veikkaus kehittää sähköistä kaupankäyntiä parantamalla asiakaskokemusta muun muassa personoinnin keinoin.Digitaalisen liiketoiminnan kasvun rinnalla yhtiö panostaa myös myyntiverkostoonsa. Myyntipaikkojen määrää ja digitalisointia lisätään ja linjakassamyynti laajenee.

Vuoteen 2014 ei sisälly edellisvuosien kaltaisia toimintaympäristön muutoksia. Lottokierrosten lukumäärä on sama kuin edellisvuonna eli 52. Arpajaisvero pysyy ennallaan 12 prosentissa.

Kansallisella sääntelyllä on merkittävä vaikutus

Euroopan komission ja parlamentin tuoreiden linjausten jälkeen Suomen rahapelien yksinoikeusjärjestelmä on vakaalla pohjalla.

Rahapelitoimintaa koskevia säännöksiä ei ole yhdenmukaistettu Euroopan unionissa. Sääntelyä toteutetaan kansallisella tasolla. Pelilupiin ja -sääntöihin sekä markkinointiin liittyvillä viranomaislinjauksilla on merkittävä vaikutus yhtiön markkinaosuuteen, kannattavuuteen ja toimintamalleihin.