Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2013

Raportin sisältö ja rajaukset

Veikkauksen raportti 2013 on yhdistetty vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti ajanjaksolta 1.1.–31.12.2013. Raportti julkaistaan neljättä kertaa pelkästään verkkoraporttina, ja se on kokonaisuudessaan verkossa myös ruotsiksi ja englanniksi. Veikkaus julkaisee yhteiskuntavastuuraportin ja vuosikertomuksen vuosittain, edellinen raportti julkaistiin 14.3.2013. Raportti on tarkoitettu Veikkauksen sidosryhmille.

Tässä raportissa esitellään kaikki keskeiset taloudelliset tunnusluvut ja tilinpäätös sekä yhteiskuntavastuun eri osa-alueet, taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu. Verkkoraportti koostuu kuudesta osiosta: 7 oikein eli Veikkauksen vastuullisuuden periaatteet, Veikkaus 2013-2014, Liiketoiminta, Vastuullinen tekijä sekä Hallinnointi ja Tilinpäätös.

Merkittävin Veikkauksen toiminnassa on sosiaalinen vastuu niin asiakkaiden kuin henkilöstönkin näkökulmasta. Taloudellinen vastuu painottuu etenkin yhteiskunnalle tuotetun yhteisen hyvän tarkasteluun. Ympäristövastuun huomioiminen Veikkauksen toiminnassa on kasvanut viime vuosina.

Veikkauksen johto on määritellyt yhteiskuntavastuun linjauksia ja vastuullisuuden merkitystä liiketoiminnassamme sekä yhteiskuntavastuun eri osa-alueiden merkitystä yhtiölle ja sidosryhmillemme. Olennaisuuden arvioinnissa on otettu huomioon tehdyt tutkimukset ja saadut palautteet sekä myös laajan sidosryhmäkyselyn tulokset vuodelta 2009. Olennaisuuden määrittelyn tarkoituksena on selvittää yhtiön tärkeimmät yhteiskuntavastuun asiat, joiden perusteella yhteiskuntavastuuta ja vastuuraportointia kehitetään.

Raportointi kattaa Veikkauksen koko toiminnan. Pääkonttorin ympäristöluvuissa on mukana Gtechin henkilökunta. Laskentaperiaatteita on kuvattu tunnuslukujen yhteydessä. Mikäli tunnuslukujen laskentamenetelmissä on tapahtunut merkittäviä muutoksia, näistä on ilmoitettu kunkin tunnusluvun yhteydessä. Jos edellisen raportin luvuissa on havaittu poikkeamia, oikaisusta on mainittu kyseisen tunnusluvun yhteydessä.

Taloudellisen vastuun tiedot perustuvat Veikkauksen talousraportteihin, pelijärjestelmään, kirjanpitoon ja vahvistettuun tilinpäätökseen. Sosiaalisen vastuun tunnusluvut tulevat asiakastietokannasta, henkilöstötietojärjestelmistä, palkanlaskentajärjestelmistä, pelijärjestelmästä, palveluntuottajilta ja kirjanpidosta. Ympäristövastuun luvut on pääosin saatu palveluntuottajilta.

Veikkaus noudattaa jo kymmenettä vuotta kansainvälisiä Global Reporting Initiativen (GRI, G3) raportointisuosituksia. Veikkaus soveltaa raportoinnissaan valtionneuvoston listaamattomille valtioyhtiöille antamaa uuden raportointiohjeistusta olennaisuusperiaatteen mukaisesti (Valtion omistajapolitiikkaa koskeva valtioneuvoston periaatepäätös 3.11.2011). Henkilöstölukujen laskennassa sovelletaan kirjanpitolautakunnan yleisohjetta toimintakertomuksen laatimisesta. Corporate Governance -osio noudattaa soveltuvin osin Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) ja opetusministeriön omistajaohjausohjetta. Tilinpäätös on laadittu IFRS-standardin mukaan.

Itsearviomme mukaan raportointimme vastaa GRI G3-ohjeiston (versio 3.0) soveltamistasoa B+. PricewaterhouseCoopers Oy on tarkistanut, että Veikkauksen raportointi vastaa GRI:n soveltamistasoa B+. Suomenkieliset yhteiskuntavastuutiedot on kuudetta kertaa varmentanut riippumaton kolmas osapuoli, PricewaterhouseCoopers Oy, ja vastaavuustarkistus on tehty ruotsin- ja englanninkielisen tietojen osalta. Raportin alareunassa ovat Veikkauksen yhteystiedot.