Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2013

Peli-ilon edellytys on vastuullinen toiminta

Menestyksekäs toiminta voi perustua vain laajaan asiakaskuntaan ja yleiseen rahapelaamisen hyväksyntään. Veikkaus haluaa tarjota mahdollisimman laajalle asiakaskunnalleen monipuolisen ja vastuullisen pelitarjoaman eli vastata asiakkaidensa odotuksiin huolehtien samalla, että pelaamisesta aiheutuvat haitat ovat mahdollisimman vähäisiä.

Pelihaittojen näkökulmasta Veikkauksella on ennaltaehkäisevä rooli. Kaikessa tekemisessä Veikkauksen on arvioitava toimenpiteiden eettisyys ja vastuullisuus mahdollisimman monipuolisesti. Veikkauksella on monipuolinen keinovalikoima peliongelmien ennaltaehkäisemiseksi; pelaamista rajoitetaan ja pelaajille tarjotaan keinoja pelaamisen hallintaan.

Yksinoikeuden oikeuttamisperusteet täytetään yhtiön omalla vastuullista rahapelaamista edistävällä toiminnalla. Liiketoimintatavoitteiden saavuttaminen edellyttää ansaittua vastuullista yritysmielikuvaa. Yhtiön tavoitteena on vakaa tuoton kasvu, jolla taataan edunsaajien toimintaedellytysten toteutuminen pitkäjänteisesti.

Vastuullisuudella merkitystä sidosryhmille ja yhtiölle

Yhteiskuntavastuun painopistealueista vastaa johtoryhmä. Johto on määritellyt yhtiön yhteiskuntavastuun linjaukset ja niiden merkityksen Veikkauksen menestykselle. Johtoryhmä on linjannut vastuullisuuden eri osa-alueita ja niiden merkityksiä sekä yhtiölle että sidosryhmille.

Alla olevassa kuvassa on arvioitu yhteiskuntavastuun erilaiset näkökohdat sekä sidosryhmien että yhtiön näkökulmasta. Tässä kuvataan niitä teemoja ja aiheita, jotka ovat keskeisiä Veikkauksen yhteiskuntavastuussa. Kuva toimii Veikkauksen yhteiskuntavastuun jäsentämisen perustana ja pohjustaa vastuuraportoinnin painopisteitä.