Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2013

Meillä tehdään iloa – Veikkauksen vastuullisuuden 7 oikein

Veikkaus uudisti aiemman yhteiskuntavastuuohjelmansa kokonaan uuteen muotoon. Sisältöä kirkastettiin ja se muotoutui Veikkauksen vastuullisuuden 7 oikein  -periaatteisiin, joilla kuvataan Veikkauksen tapaa toimia. Vastuullisuus on osa yhtiön liiketoiminnan ydintä. Vastuullisuusperiaatteiden päivitysprosessiin osallistettiin laajasti ja monimuotoisesti koko yhtiön henkilöstö.

Keväällä toteutettiin vastuullisuuskysely, jolla kartoitettiin henkilöstön näkemyksiä nykyisestä tavastamme toimia vastuullisuuden edistämiseksi sekä selvitettiin, miten yhtiön tulisi toimia tulevaisuudessa vastuullisuuskäytäntöjen vahvistamiseksi.  Samalla kysyttiin henkilöstön omaa sitoutumista vastuullisuuden edistämiseksi. 93 % vastaajista ilmoitti tekevänsä ainakin joskus työssään vastuullisuuteen liittyviä valintoja. Tästä voidaan päätellä, että oman työn merkitys Veikkauksen vastuulliselle liiketoiminnalle ymmärretään varsin hyvin.

Henkilöstö sitoutuu vastuullisuuden edistämiseen vahvasti

Veikkauslaisista 70 % kokee henkilökohtaisesti vastuullisuuden edistämisen omassa työssään tärkeäksi. Toisaalta haasteelliseksi (ainakin joskus) vastuullisuuden ja tuoton tekemisen yhdistämisen omassa työssään koki 72 % vastaajista. Esteitä vastuullisuuden edistämiselle omassa työssään (ainakin joskus) kertoi kokeneensa 45 % vastaajista. Vastuullisuutta mittaavia tavoitteita piti selkeinä 38 % vastaajista, 26 % vastasi kielteisesti kysymykseen ovatko Veikkauksen vastuullisuutta mittaavat tavoitteet mielestäsi selkeitä. Jopa 78 % vastaajista näki, että vastuullisuus voisi olla kilpailuetu.

Veikkauslaisten näkemyksiä kartoitettiin laajasti

Kyselyn kautta saatiin myös paljon arvokkaita avoimia vastauksia, joissa veikkauslaiset kertoivat näkemyksiään nykyisistä vahvuuksista ja heikkouksista vastuullisuuden toteutumisessa. Erityisen vastuullisesti Veikkauksen koettiin toimivan ikärajan toteutumisessa, mainonnan rajoittamisessa etenkin alaikäisten osalta, vastuullisesti toteutetuista peleistä ja ympäristövastuusta.

Kriittisissä avoimissa kommenteissa mainittiin myös vastuullisuus esteenä kilpailuaseman vahvistamiselle, myynnille, kehittämiselle ja tuoton kasvulle, vaikutelma holhoamisesta ja vastuu-sanan kliseisyys. Kehitettävinä asiana mainittiin erityisesti vastuusta viestiminen ja sen markkinointi.

Kyselyyn vastasi yhteensä 175 veikkauslaista.

Tämän lisäksi henkilöstöä osallistettiin useammalla workshopilla ja keskusteluilla. Jokaisella oli mahdollisuus kertoa näkemyksensä. Kaiken henkilöstöltä saadun palautteen voi tiivistää kolmeen asiaan, jotka toimivat vastuullisuusperiaatteiden päivittämisen ohjenuorana:

  1. Vastuullisuus ja tuoton tekeminen on pystyttävä yhdistämään luontevasti yhtiön strategiassa ja tavoitekorteilla.
  2. Vastuullisuusperiaattein pitää kuvata Veikkauksen toimintaa mahdollisimman konkreettisesti, koskettavasti ja positiivisesti.
  3. Veikkauksen pitää nostaa vahvemmin esiin kenties itsestäänselvyyksiksi muodostuneita asioita, kuten toimintamme luotettavuutta, tasapuolisuutta ja turvallisuutta.