Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2013
GRI-taulukko
GRI:n sisältö Sisältyy Linkit Huomiot
1. Strategia ja analyysi
1.1 Toimitusjohtajan katsaus Kyllä Toimitusjohtajan puheenvuoro
1.2 Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet Kyllä Strategia
Vastuullinen tekijä
Riskit ja riskienhallinta
Tulevaisuuden näkymät
Tavoitteet 2013
Tavoitteet 2014
2. Organisaation kuvaus
2.1 Organisaation nimi Kyllä Laatimisperiaatteet
2.2 Tärkeimmät tuotteet, palvelut ja tavaramerkit Kyllä Pelit
2.3 Operatiivinen rakenne Kyllä Organisaatio
2.4 Organisaation pääkonttorin sijainti Kyllä Ympäristövaikutukset
2.5 Toimintojen maantieteellinen sijainti Kyllä Ympäristövaikutukset Veikkaus toimii Suomessa.
2.6 Organisaation omistus ja juridinen muoto Kyllä Corporate governance -katsaus 2013
2.7 Markkinoiden kuvaus
2.8 Organisaation toiminnan laajuus Kyllä Avainluvut
1. Erittely liikevaihdosta peleittäin ja peliryhmittäin
2.9 Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa tai omistuksessa raportointikaudella Kyllä Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013
2.10 Raportointikaudella saadut palkinnot Kyllä Ei palkintoja raportointikaudella.
3. Raportointiperiaatteet
Raportin kuvaus
3.1 Raportointiajanjakso Kyllä Raportin sisältö ja rajaukset
3.2 Edellisen raportin ilmestymisajankohta Kyllä Raportin sisältö ja rajaukset
3.3 Raportointitiheys Kyllä Raportin sisältö ja rajaukset
3.4 Yhteystiedot Kyllä Yhteystiedot
Raportin laajuus ja rajaukset
3.5 Raportin sisällön määrittely (olennaisuus, asiakokonaisuuksien priorisointi ja raporttia käyttävät sidosryhmät) Kyllä Vastuullinen tekijä
3.6 Raportin laskentarajat ja kattavuus Kyllä Raportin sisältö ja rajaukset
3.7 Erityiset rajoitukset raportin laajuudessa tai rajauksessa Kyllä Raportin sisältö ja rajaukset
3.8 Raportointiperiaatteet yhteisyritysten, tytäryhtiöiden, vuokrakohteiden, ulkoistettujen toimintojen raportoinnille ja tietojen vertailukelpoisuus Kyllä Raportin sisältö ja rajaukset
3.9 Mittaus- ja laskentaperiaatteet Kyllä Raportin sisältö ja rajaukset
3.10 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa Kyllä Raportin sisältö ja rajaukset
3.11 Merkittävät muutokset raportin kattavuudessa, rajauksissa tai mittausmenetelmissä Kyllä Raportin sisältö ja rajaukset
GRI-sisältövertailu
3.12 GRI-sisältövertailu Kyllä GRI-taulukko
Varmennus
3.13 Periaatteet ja käytäntö raportin ulkopuoliseen varmennukseen Kyllä Varmennusraportti
Raportin sisältö ja rajaukset
4. Hallintokäytännöt, sitoumukset ja vuorovaikutus
Hallinto
4.1 Organisaation hallintorakenne Kyllä Corporate governance -katsaus 2013
Yhtiön hallintoelimet
4.2 Hallituksen puheenjohtajan asema Kyllä Yhtiön hallintoelimet
4.3 Hallituksen jäsenten riippumattomuus Kyllä Yhtiön hallintoelimet
4.4 Osakkeenomistajien ja henkilöstön vaikutusmahdollisuudet hallituksen toimintaan Kyllä Yhtiön hallintoelimet
4.5 Organisaation tulosten vaikutus hallituksen ja johdon palkitsemiseen Kyllä Yhtiön hallintoelimet
4.6 Intressiristiriitojen ehkäiseminen hallitustyöskentelyssä Kyllä Hallintokoodin käyttö ja poikkeamat Veikkaus noudattaa toiminnassaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.
4.7 Hallituksen jäsenten pätevyys strategisen johtamisen ja yhteiskuntavastuun alueilla Kyllä Hallintokoodin käyttö ja poikkeamat Veikkaus noudattaa toiminnassaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.
Hallitus
4.8 Missio, arvot ja eettiset periaatteet Kyllä Veikkaus 2013-2014
Vastuullisuuden periaatteet
7 oikein
4.9 Hallituksen tavat seurata yhteiskuntavastuun johtamista, mukaan lukien riskienhallinta Kyllä Seuranta
4.10 Hallituksen oman toiminnan arviointi Kyllä Yhtiön hallintoelimet
Ulkopuoliset sitoumukset
4.11 Varovaisuusperiaatteen soveltaminen Kyllä Riskit ja riskienhallinta
4.12 Sitoutuminen ulkopuolisiin aloitteisiin Kyllä Ympäristöteot
Pelaamisen turvallisuus
4.13 Jäsenyydet järjestöissä, yhdistyksissä ja edunvalvontaorganisaatioissa Kyllä Sidosryhmäyhteistyö
Sidosryhmävuorovaikutus
4.14 Organisaation sidosryhmät Kyllä Sidosryhmäyhteistyö
4.15 Sidosryhmien tunnistaminen ja valinta Kyllä Sidosryhmäyhteistyö
4.16 Sidosryhmävuorovaikutuksen muodot Kyllä Sidosryhmäyhteistyö
4.17 Sidosryhmävuorovaikutuksessa esiin nousseet asiat ja huolenilmaukset Kyllä Sidosryhmäyhteistyö
Vastuullisuuden periaatteet
Henkilöstö
Taloudellisen vastuun tunnusluvut
Lähestymistapa taloudellisen vastuun johtamiseen Kyllä Tavoitteet 2013
Riskit ja riskienhallinta
Strategia
Taloudelliset tulokset
EC1* Taloudellisen lisäarvon luominen ja jakautuminen sidosryhmien kesken Osittain Pelatun euron tie
EC2* Ilmastonmuutoksen taloudelliset vaikutukset ja riskit sekä mahdollisuudet Ei
EC3* Eläkesitoumusten kattavuus Osittain 16. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat velvoitteet
EC4* Valtiolta saatu taloudellinen tuki Kyllä Valtiolta ei ole saatu taloudellista tukea raportointikaudella.
Markkinat
EC5 Organisaation pienimmän aloituspalkan suhde kansalliseen minimipalkkaan Ei
EC6* Periaatteet ja käytännöt liittyen paikallisiin tavaran- ja palveluntoimittajiin sekä paikallisten toimittajien osuus Ei
EC7* Paikallisen rekrytoinnin menettelytavat ja paikallisten johtajien osuus Ei
Välilliset taloudelliset vaikutukset
EC8* Investoinnit infrastruktuuriin ja julkista käyttöä varten tehdyt palveluhankinnat Ei
EC9 Välilliset taloudelliset vaikutukset Kyllä Tuotot suomalaisille
Tuhansia tuensaajia
Ympäristövastuun tunnusluvut
Lähestymistapa ympäristövastuun johtamiseen Kyllä Tavoitteet 2013
Yhteiskuntavastuun johtaminen
Ympäristöteot
Ympäristövaikutukset
Tavoitteet 2014
Materiaalit
EN1* Materiaalien käyttö Osittain Ympäristövaikutukset
EN2* Kierrätysmateriaalien käyttö Ei
Energia
EN3* Välitön energiankulutus Ei
EN4* Välillinen energiankulutus Osittain Ympäristövaikutukset
EN5 Energiansäästötoimilla ja energiatehokkuudella saavutetut säästöt Ei
EN6 Aloitteet ja toimet energiatehokkaiden tai uusiutuvalla energialla tuotettujen tuotteiden tai palveluiden kehittämiseksi Ei
EN7 Aloitteet välillisen energiankulutuksen vähentämiseksi ja saavutettu vähennys energiankulutuksessa Osittain Ympäristöteot
Vesi
EN8* Vedenotto Kyllä Ympäristövaikutukset Veikkauksen käyttämä vesi tulee kunnallisista vedenottamoista.
EN9 Vesilähteet, joihin organisaation vedenkulutus vaikuttaa merkittävästi Ei
EN10 Veden kierrätys ja uudelleenkäyttö Ei
Luonnon monimutoisuus
EN11* Luonnon monimuotoisuuden kannalta rikkailta alueilta tai suojelluilta alueilta omistetut, vuokratut ja hallinnoidut maa-alueet Kyllä Ympäristövaikutukset Veikkauksella ei maa-alueita luonnon monimuotoisuuden kannalta rikkailta tai suojelluilta alueilta.
EN12* Toiminnan vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen suojelualueilla tai luonnon monimuotoisuuden kannalta rikkailla alueilla Ei
EN13 Suojellut tai kunnostetut elinympäristöt Ei
EN14 Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät strategiat, toimenpiteet ja suunnitelmat Ei
EN15 Uhanalaiset lajit organisaation toiminnan vaikutuspiirissä Ei
Päästöt ja jätteet
EN16* Välittömien ja välillisten kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt Ei
EN17* Muut merkittävät välilliset kasvihuonekaasupäästöt Ei
EN18 Aloitteet, toimet ja saavutukset kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi Osittain Ympäristövaikutukset
EN19* Otsonikatoa aiheuttavien aineiden päästöt Ei
EN20* Typen ja rikin oksidit ja muut merkittävät päästöt ilmaan jaoteltuna päästölajeittain Ei
EN21* Päästöt veteen ja jätevedet päästölajeittain Ei
EN22* Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelymenetelmän mukaan Kyllä Ympäristövaikutukset
EN23* Merkittävien kemikaali-, öljy- ja polttoainevuotojen määrä ja suuruus Kyllä Ei vuotoja raportointikaudella.
EN24 Kuljetetun, maahantuodun, maastaviedyn tai käsitellyn ongelmajätteen määrä sekä kansainvälisesti kuljetetun ongelmajätteen osuus Ei
EN25 Vesistöt joihin organisaation päästöillä on merkittävä vaikutus Ei
Tuotteet ja palvelut
EN26* Toimenpiteet tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten vähentämiseksi Osittain Ympäristövaikutukset
EN27* Uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen otettujen tuotteiden ja pakkausmateriaalien osuus myydyistä tuotteista tuoteryhmittäin Osittain Ympäristövaikutukset
Määräystenmukaisuus
EN28* Merkittävien ympäristölainsäädännön ja -säännösten rikkomiseen liittyvät sakot ja sanktiot Kyllä Ei sakkoja tai sanktioita raportointikaudella.
Kuljetukset
EN29 Merkittävät kuljetuksiin liittyvät ympäristövaikutukset Osittain Ympäristövaikutukset
Yleiset
EN30 Ympäristönsuojelumenot ja ympäristöinvestoinnit Ei
Sosiaalisen vastuun tunnusluvut
Työntekijät ja työolosuhteet
Lähestymistapa henkilöstöjohtamiseen Kyllä Henkilöstö
Johtaminen ja esimiestyö
Strategia
Yhteiskuntavastuun johtaminen
Työvoima
LA1* Henkilöstön jakautuminen työsuhteen (koko-/osa-aikainen) ja työsopimuksen (vakituinen/määräaikainen) mukaan sekä alueittain Kyllä Henkilöstön tunnusluvut
LA2* Henkilöstön vaihtuvuuden kokonaismäärä ja osuus ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain Osittain Henkilöstön tunnusluvut
LA3 Henkilöstöetuudet kokoaikaisille, joita ei ole tarjottu määrä- tai osa-aikaisille työntekijöille Kyllä Työhyvinvointi
Työntekijöiden ja työnantajan väliset suhteet
LA4* Työehtosopimuksen piirissä olevien työntekijöiden osuus työvoimasta Kyllä Henkilöstön tunnusluvut
LA5* Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisilmoitusaika Kyllä Yhteistoiminta
Työterveys- ja turvallisuus
LA6 Työsuojelutoimikunnissa edustetun henkilöstön osuus kokonaistyövoimasta Kyllä Työhyvinvointi
LA7* Tapaturmataajuus, ammattitaudit, menetetyt työpäivät, poissaolot, kuolemaan johtaneet tapaturmat Osittain Henkilöstön tunnusluvut
LA8* Työntekijöiden, perheiden ja paikallisyhteisön jäsenten valistus vakavista sairauksista Osittain Työhyvinvointi
LA9 Työterveys- ja turvallisuusasioista sopiminen ammattiyhdistysten kanssa Ei
Koulutus
LA10* Keskimääräiset koulutustunnit työntekijää kohden Osittain Henkilöstön tunnusluvut
LA11 Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat Kyllä Henkilöstön kehittäminen
LA12 Kehityskeskustelujen ja suoritusarviointien piirissä oleva henkilöstö Kyllä Henkilöstön tunnusluvut
Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet
LA13* Hallintoelinten ja henkilöstöryhmien monimuotoisuus Kyllä Henkilöstön tunnusluvut
LA14* Miesten ja naisten peruspalkan suhde henkilöstöryhmittäin Ei
Ihmisoikeudet
Lähestymistapa ihmisoikeuksien johtamiseen Kyllä Yhdenvertaisuus
Yhteiskuntavastuun johtaminen
Investointi- ja hankintakäytännöt
HR1* Ihmisoikeusasioiden huomioiminen investointisopimuksissa ja investointien yhteydessä tehdyt ihmisoikeusarvioinnit Ei
HR2* Merkittävien alihankkijoiden ja toimittajien osuus, joista tehty ihmisoikeusarviointi sekä tästä seuranneet toimenpiteet Ei
HR3 Henkilöstön koulutus ihmisoikeuksiin liittyvistä politiikoista ja toimintakäytännöistä Ei
Syrjinnän kielto
HR4* Syrjintätapausten lukumäärä ja toteutetut toimenpiteet Kyllä Ei syrjintätapauksia raportointikaudella.
Järjestäytymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus
HR5* Toiminnot, joissa järjestäytymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus on uhattuna Kyllä Veikkauksen toiminnoissa ei ole riskejä, joissa yhdistymisvapaus ja oikeus työehtosopimusneuvotteluihin olisi vaarassa. Veikkaus toimii Suomessa ja noudattaa Suomen lainsäädäntöä.
Lapsityövoima
HR6* Merkittävät lapsityövoiman käytön riskit ja tämän estämiseksi toteutetut toimenpiteet Kyllä Veikkauksen omassa toiminnassa ei ole tunnistettu lapsityövoiman riskejä.
Pakko- ja rangaistustyövoima
HR7* Merkittävät pakko- ja rangaistustyövoiman käytön riskit ja tämän estämiseksi toteutetut toimenpiteet Kyllä Veikkauksen omassa toiminnassa ei ole tunnistettu pakko- tai rangaistustyövoiman riskejä.
Turvallisuuskäytännöt
HR8 Ihmisoikeuspolitiikkoihin ja -toimintakäytäntöihin koulutetun turvahenkilökunnan määrä Ei
Alkuperäiskansojen oikeudet
HR9 Alkuperäiskansojen oikeuksien rikkomukset ja toteutetut toimenpiteet Ei
Yhteiskunta
Lähestymistapa yhteiskuntaan liittyvien asioiden johtamiseen Tavoitteet 2013
Yhteiskuntavastuun johtaminen
Riskit ja riskienhallinta
Pelaamisen turvallisuus
Varmennettu vastuullisuus
Korruption vastaiset toimet
Tavoitteet 2014
Pelaamisen hallinnan välineet
Paikallisyhteisöt
SO1* Paikallisyhteisöihin kohdistuvien vaikutusten arviointi ja hallintaan liittyvät ohjelmat Peluuri
Korruptio
SO2* Korruptioanalyysin läpikäyneiden liiketoimintayksiköiden osuus ja määrä Ei
SO3* Henkilöstön koulutus korruptioon liittyvistä politiikoista ja toimintakäytännöistä Ei
SO4* Korruptiotapausten yhteydessä toteutetut toimenpiteet Kyllä Ei korruptiotapauksia raportointikaudella.
Poliittinen vaikuttaminen
SO5* Organisaation julkiset poliittiset kannanotot sekä osallistuminen poliittiseen vaikuttamiseen ja lobbaukseen Ei
SO6 Poliittisille puolueille, instituutioille ja poliitikoille annetut lahjoitukset Kyllä Veikkaus ei anna poliittisia tukia.
SO7 Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvät oikeustoimet Kyllä Ei oikeustoimia raportointikaudella.
Määräystenmukaisuus
SO8* Merkittävät lakien ja säännösten rikkomuksiin liittyvät sakot ja muut sanktiot Kyllä Ei sakkoja tai sanktioita raportointikaudella.
Tuotevastuu
Lähestymistapa tuotevastuun johtamiseen Tavoitteet 2013
Tuotekehitys
Varmennettu vastuullisuus
Pelaamisen turvallisuus
Pelitoiminnan valvonta
Tavoitteet 2014
Asiakkaiden terveys ja turvallisuus
PR1* Tuotteiden ja palveluiden terveys- ja turvallisuusvaikutusten arviointi Kyllä Tuotekehitys
PR2 Tuotteiden terveys- ja turvallisuusvaatimusten rikkomukset Kyllä Ei rikkomuksia raportointikaudella.
Tuotteisiin liittyvät merkinnät
PR3* Tuotteisiin ja palveluihin liittyvä pakollinen informaatio sekä merkittävien tuotteiden ja palvelujen osuus, joita vaatimukset koskevat Osittain Tuotekehitys
Suositut pelit
PR4 Tuoteinformaatioon ja -merkintöihin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomukset Kyllä Tuotekehitys Ei rikkomuksia raportointikaudella.
PR5 Asiakastyytyväisyyteen liittyvät toimintakäytännöt ja asiakastyytyväisyyskyselyiden tulokset Kyllä Rekisteröityneet asiakkaat
Markkinointiviestintä
PR6* Markkinointiviestinnän, mukaan lukien mainonnan ja sponsoroinnin, lainmukaisuus sekä standardien ja vapaaehtoisten periaatteiden täyttyminen Kyllä Markkinointi ja viestintä
Vastuullinen markkinointi
Sponsorointi
PR7 Markkinointiviestintään, mainontaan ja sponsorointiin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomukset Kyllä Markkinointi ja viestintä Ei rikkomuksia raportointikaudella.
Asiakkaiden yksityisyyden suoja
PR8 Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen hävittämiseen liittyvät valitukset Kyllä Ei valituksia raportointikaudella.
Määräystenmukaisuus
PR9* Merkittävien tuotteiden ja palvelujen käyttöön liittyvän lainsäädännön ja -säädösten rikkomisesta aiheutuneet sakot ja sanktiot Kyllä Ei sakkoja tai sanktioita raportointikaudella.
* GRI-ohjeiston suosittelema avaintunnusluku