Yhteiskuntavastuuraportti ja vuosikertomus 2013

Kohti yhtä strategiaa

Veikkauksen strategiaa päivitetään kevään 2014 aikana. Viisi osastrategiaa kirjoitetaan yhdeksi yhtiötason strategiaksi ja samalla päivitetään strategian sisältö tarvittavilta osin. Valitun strategian avulla halutaan varmistaa, että yhtiö saavuttaa tavoitteensa toimimalla tehokkaasti, luotettavasti ja vastuullisesti.

Vuonna 2013 Veikkauksen strategia muodostui viidestä osastrategiasta: liiketoiminta-, toimintaympäristö-, kansainvälistymis-, palvelu- sekä henkilöstöstrategioista.

 • Liiketoimintastrategian tavoitteena on varmistaa Veikkauksen liiketoiminnan tuloksellisuus ja kilpailukyky muuttuvassa toimintaympäristössä.

 • Toimintaympäristöstrategian avulla Veikkaus pyrkii saavuttamaan omalle liiketoiminnalleen mahdollisimman suotuisan toimintaympäristön.

 • Kansainvälistymisstrategialla pyritään parantamaan liiketoiminnallista tulosta uusien tuotteiden ja kustannussäästöjen kautta. Strategian avulla pyritään myös varautumaan kansainvälisestä kehityksestä mahdollisesti aiheutuviin muutoksiin toimintaympäristössä.

 • Palvelustrategian päämääränä on varmistaa pelaamisen ja pelitapahtuman helppous ja laadukkuus asiakkaalle.

 • Sisäisessä toiminnassa henkilöstöstrategian tavoitteena on luoda Veikkauksesta erinomainen työpaikka.

 Vuosikello

 Liiketoimintastrategia

Vuonna 2013 Veikkauksen liiketoimintaa ohjasi uusi, vuoden alusta käyttöön otettu liiketoimintastrategia. Liiketoimintastrategia pyrkii vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin helposta, nopeasta ja paikasta riippumattomasta asioinnista. Kuluttajat asioivat yhä enemmän verkossa, myös mobiilisti. Samalla käyttöliittymille asetettavat vaatimukset ovat kasvaneet. Asiamiesmyynnin puolella pyritään tarjoamaan helpon asioinnin mahdollisuuksia siellä, missä suuret asiakasvirrat ovat. Markkinoinnissa ja asiakasviestinnässä on yhä olennaisempaa puhutella asiakasta häntä kiinnostavista asioista massaviestien sijaan.

Toimintaympäristöstrategia

Toimintaympäristöstrategia on koostunut kolmesta strategiaohjelmasta:

 • Toimintamahdollisuuksien varmistaminen
 • Edunsaajat vahvistavat Veikkauksen asemaa
 • Maine kilpailueduksi

Kansainvälistymisstrategia

Kansainvälistymisstrategian pääkohdat:

 • Liiketoiminnan ja tarjoaman kehittäminen
 • Toiminnan tehostamisen potentiaali
 • Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen
 • Kansainvälinen vaikuttamistyö

Henkilöstöstrategia

Henkilöstöstrategian asettamien tavoitteiden mukaan:

 • Veikkaus toimii tehokkaasti ja ketterästi 
 • Veikkaus on houkutteleva ja arvostettu työnantaja 
 • Veikkaus tarjoaa haastavan työn ja mielekkään työympäristön 
 • Veikkaus maksaa kilpailukykyistä palkkaa ja palkitsee onnistumisista 
 • Veikkaus mahdollistaa jatkuvan uudistumisen

Palvelustrategia

Palvelustrategia päivitettiin alkuvuodesta 2013 tukemaan uudistettua liiketoimintastrategiaa. Palvelustrategiassa painotettiin kykyä palvella asiakkaita helpolla ja nopealla tavalla kanavasta riippumatta vuorokauden ympäri. Lisäksi palveluiden laatu ja kustannustehokkuus ovat olleet palvelustrategian keskiössä.

Ydinprosessit

Veikkauksen liiketoimintastrategian toteuttamiseksi ja toiminnan kehittämiseen on määritelty kolme olennaista ydinprosessia: palveluprosessi, tuotekehitysprosessi sekä ohjausprosessi. Ydinprosessien avulla varmistetaan, että Veikkaus toimii joka päivä asiakaslähtöisesti ja vastaa asiakkaiden tarpeisiin. Ydinprosessien lisäksi Veikkauksessa on tukiprosesseja, jotka varmistavat ydinprosessien toimintaedellytykset.

Palveluprosessin tehtävänä on Veikkauksen pelien ja palveluiden tuottaminen. Palveluprosessi tuottaa palveluita sovitulla kustannus- ja palvelutasolla (esimerkiksi laatutaso) ja mahdollistaa siten liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamisen. Lisäksi palveluprosessi varmistaa pelaamisen luotettavuutta, oikeellisuutta sekä pelien sääntöjen toteutumista.

Tuotekehitysprosessin tehtävänä on kehittää Veikkauksen liiketoimintaan liittyviä konsepteja, tuotteita ja palveluita. Prosessiin kuuluu olemassa olevien tuotteiden tuotehuolto sekä uusien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen.

Ohjausprosessin päätehtävät ovat:

 • Toimintaympäristön muutosvoimien ja sidosryhmien tarpeiden ymmärtäminen
 • Strategisen raamin luominen Veikkauksen toiminnalle
 • Toimintaympäristön ja liiketoiminnan tarpeiden yhteensovittaminen strategisella tasolla
 • Strategian muuntaminen yksiköiden toimintaa ohjaavaksi toimintasuunnitelmaksi
 • Toimintasuunnitelmien muuntaminen yksilöiden toimintaa ohjaavaksi tavoitekortiksi ja kehittymissuunnitelmaksi
 • Strategian ja muun toiminnan toteutumisesta raportoiminen seurannan ja korjaavien toimenpiteiden mahdollistamiseksi

 Prosessikartta