Samhällsansvarsrapport och årsberättelse 2013
Nyckeltal
Ekonomiskt ansvar 2013 2012 förändring, %
Omsättning (mn euro) 1 858,4 1 775,8 4,6 %
Rörelsevinst (mn euro) 505,2 497,9 1,5 %
Resultat före bokslutsdispositioner 506,3 500,8 1,1 %
Resultat 506,3 500,8 1,1 %
Investeringar (mn euro) 12,3 16,6 -26,1 %
Vinster utbetalda till spelarna (mn euro) 1 022,5 950 7,6 %
Antal försäljningsställen (31.12) 1) 3 665 3 421 7,1 %
Ombudsprovisioner (mn euro) 79,8 81,2 -1,7 %
Lotteriskatt (mn euro) 99,8 98,7 1,1 %
Överlämnat till undervisningsministeriet (mn euro) 2) 506,3 500,8 1,1 %
Socialt ansvar 2013 2012 förändring, %
Registrerade spelare (i slutet av året) 1 538 179 1 462 898 5,1 %
Antalet anställda (i slutet av året) 333 320 4,1 %
Rekryteringsomsättning % 9,9 5,9 67,8 %
Personalavgång % 6,0 7,2 -16,7 %
Anställningens längd i genomsnitt/år 11,7 11,9 -1,7 %
Utvecklingssamtal % 100,0 100,0 %
Miljöansvar 2013 2012 förändring, %
Förbrukning av elenergi i huvudkontoret (MWh) 4 450 4 761 -6,5 %
Förbrukning av värmeenergi i huvudkontoret (MWh) 3 135 3 305 -5,1 %
Vattenförbrukning i huvudkontoret (mз) 5 005 4 094 22,3 %
Utnyttjandegraden av avfall från huvudkontoret, % 3) 90 99 -9,1 %
1) Siffran har korrigerats från rapporten för 2012
2) Utöver de 500,8 mn euro som överlämnades betalade Veikkaus 2,9 mn euro av de outdelade vinstmedlen till undervisnings- och kulturministeriet för att delas ut till konst, idrott och motion, vetenskap och ungdomsarbete i Finland. Under räkenskapsåret utbetalades till undervisnings- och kulturministeriet outdelade vinstmedel från tidigare år till ett belopp om 16,7 mn euro. I statens andra tilläggsbudget fattades beslut att intäktsföra ytterligare 2,9 mn euro av de outdelade vinstmedlen.
3) Utnyttjandegraden avser avfall som återvunnits. Den återstående andelen är blandavfall som transporteras till soptippen. Utnyttjandegraden beräknas genom att subtrahera mängden blandavfall och problemavfall från den totala mängden avfall.